Ponuka


PREKLADY

NEMECKÝ JAZYK  


•  Úradný preklad - s úradným overením prekladateľa

•  Bežný preklad - odborný, bez úradného overenia 

•  Aj expresne - do 1 hodiny / 24 hodín, cez víkend  

•  Doručenie v rámci celého Slovenska aj EÚ


0905 / 721 063        preklad@janavalkova.sk


ÚRADNÉ PREKLADY
Preklady s úradným overením, ktoré sa používajú v styku s úradmi, obchodnými partnermi, zamestnávateľmi a rôznymi inštitúciami, t.j. všade tam, kde prijímateľ požaduje záruku presnosti prekladu. Nazývajú sa aj súdne, overené alebo preklady s pečiatkou.
 

pre občanov                                          
 • rodný list, sobášny list 
 • výpis z registra trestov
 • doklady k vozidlám: technický preukaz, osvedčenie o evidencii, kúpna zmluva, faktúra 
 • vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške, o štátnej skúške, výučný list, diplom
 • potvrdenie o návšteve školy, o štúdiu
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti  
 • osvedčenie o kurze opatrovateľstva pre opatrovateľov / opatrovateľky
 • potvrdenie o trvalom pobyte, o štátnom občianstve
 • pracovná zmluva, potvrdenie o zamestnaní
 • životopis
 • občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz
 • účtovné doklady - daňové priznanie, mzdový list, potvrdenie o príjme
 • potvrdenia pre rodinné prídavky a iné dávky
 • potvrdenia z poisťovne, banky
 • súdne rozhodnutia, potvrdenia - rozsudok o rozvode, určenie otcovstva
 • notárska zápisnica, splnomocnenie
 • čestné vyhlásenie
 • a iné

 pre firmy 

 • všetky druhy zmlúv - zmluva o dielo, kúpna zmluva, nájomná zmluva, pracovná zmluva, spoločenská zmluva ...
 • zakladacia listina, stanovy, zápisnica z valného zhromaždenia
 • notárska zápisnica
 • súdne rozhodnutia, potvrdenia - žaloba, odvolanie, konkurz, platobný rozkaz 
 • výpis z obchodného registra
 • živnostenský list, výpis zo živnostenského registra 
 • daňové a účtovné výkazy a doklady - ročná účtovná závierka, súvaha, výkaz ziskov a strát, daňové priznanie, osvedčenie o registrácii
 • výročná správa 
 • smernice, normy
 • znalecký posudok, správa audítora
 • plná moc
 • a iné

 pre inštitúcie

 • preklady pre súdy, prokuratúru, políciu
 • preklady pre ostatné orgány verejnej moci
 • preklady pre samosprávy
 • a iné  

 

BEŽNÉ PREKLADY
Preklady rôzneho odborného zamerania - NEMČINA
 
Odborné preklady z odvetví: 

•  právo  
•  ekonomika, financie
•  účtovníctvo, daňovníctvo, audit
•  obchod, manažment
•  problematika EÚ
•  environmentalistika, ekológia
•  a iné podľa dohody

Druhy prekladaných dokumentov:

 • všetky druhy zmlúv - zmluva o dielo, kúpna zmluva, nájomná zmluva, pracovná zmluva, spoločenská zmluva ...
 • zápisnice z valného zhromaždenia, notárske zápisnice
 • daňové a účtovné výkazy a doklady  
 • ponuky, objednávky, obchodné podmienky
 • smernice, normy
 • a iné