Otázky


  0905 / 721 063      preklad@janavalkova.sk     
   
  • Rýchlosť vyhotovenia prekladu

Štandardný termín je do 2 pracovných dní od objednania. Rýchlosť vyhotovenia závisí od rozsahu prekladaného textu a od aktuálneho vyťaženia. V prípade veľkého počtu objednávok môže byť termín dodania dlhší, vždy sa ho však dozviete vopred, aby ste sa mohli rozhodnúť, či objednávku zadáte.

Expresný termín je do 1 hodiny / 24 hodín (v závislosti od voľných kapacít a rozsahu).

   
  • Možnosti doručenia 

Podklady môžete doručiť osobne, e-mailom alebo poštou.

Odborné preklady bez overenia sa doručujú e-mailom alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne v Nitre.

Úradné preklady si môžete vyzdvihnúť osobne, resp. Vám ich zašlem poštou v rámci celej SR aj do krajín EÚ.


  • Spôsob úhrady

Za preklad môžete zaplatiť v hotovosti, prevodom na účet (VÚB) alebo dobierkou.


  • Originál alebo kópia prekladanej listiny

Tu sa treba riadiť požiadavkami príjemcu, teda príslušného úradu, firmy alebo osoby, ktorá od Vás preklad listiny požaduje.

Prekladaná listina sa zviaže s prekladom. Na tento účel sa obvykle používa originál listiny - pokiaľ ide o listinu vyhotovenú osobitne na tento účel a originál si nemusíte ponechať (napríklad výpis z registra trestov, potvrdenie o návšteve školy). V
prípade dokladov, ktorých originály je nutné si ponechať (napríklad vysvedčenie, diplom), sa na preklad používa osvedčená fotokópia. Pokiaľ príjemca akceptuje obyčajnú fotokópiu, možno na preklad doručiť tú (napríklad faktúra, technický preukaz).


  • Rozdiel medzi notárskym osvedčením listiny a úradným overením prekladu

Notár osvedčuje, že fotokópia listiny súhlasí s originálom alebo osvedčeným odpisom.

Prekladateľ overuje, že ním vyhotovený preklad súhlasí s prekladanou listinou, to znamená, že text v cieľovom jazyku zodpovedá textu vo východiskovom jazyku.


  • Kópia (rovnopis, ďalšie vyhotovenie, aktualizácia) úradného prekladu

Na požiadanie Vám za poplatok vyhotovím rovnopis prekladu alebo aktualizovaný preklad.

  • Rozdiel medzi úradným prekladom a odborným prekladom bez overenia   
Odborný preklad bez overenia vyhotovuje prekladateľ, ktorý má živnostenské oprávnenie na poskytovanie prekladateľských služieb. Ide teda o komerčnú službu. Takýto preklad neobsahuje pečiatku ani podpis prekladateľa.  
 
Úradný preklad je použiteľný na úradné účely. Predstavuje zapečatený zväzok, pozostávaci z titulnej strany, prekladanej listiny, prekladu a prekladateľskej doložky s podpisom a odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa. Môže ho vyhotoviť len osoba, ktorá je splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte ma kontaktovať!

 

PREKLAD - NEMČINA          0905 / 721 063         preklad@janavalkova.sk