Otázky

                                                0905 / 721 063            

- Osobné prevzatie - Nitra
- Doručenie poštou v rámci celého Slovenska aj EÚRýchlosť vyhotovenia prekladu

Štandardný termín je do 2 pracovných dní. Rýchlosť vyhotovenia závisí od rozsahu prekladaného textu a od momentálneho vyťaženia.

Expresný termín je bezodkladne už do 1 hodiny, resp. 24 hodín (v závislosti od voľných kapacít a rozsahu), bezodkladne aj počas víkendu alebo sviatku.

   
Možnosti doručenia podkladov/prekladu 

Podklady môžete doručiť osobne, e-mailom alebo poštou.

Preklady vyhotovím v dohodnutom termíne a pripravím Vám ich na prevzatie, resp. Vám ich odošlem podľa dohody buď e-mailom alebo poštou (doporučene 1. triedou, prípadne na dobierku).


Spôsob úhrady

Za preklad môžete zaplatiť v hotovosti, prevodom na účet (VÚB), vkladom na účet alebo dobierkou.


Originál alebo kópia

Tu sa treba riadiť požiadavkami príjemcu, teda príslušného úradu, firmy alebo osoby, ktorá od Vás preloženú listinu požaduje.

Prekladaná listina sa zviaže s prekladom. Na tento účel sa obvykle používa originál listiny - pokiaľ ide o listinu vyhotovenú osobitne na tento účel a originál si nemusíte ponechať (napríklad výpis z registra trestov, potvrdenie o návšteve školy). V
prípade dokladov, ktorých originály je nutné si ponechať (napríklad vysvedčenie, diplom), sa na preklad používa osvedčená fotokópia. V prípade, ak príjemca akceptuje obyčajnú fotokópiu, možno na preklad doručiť tú (napríklad faktúra, technický preukaz).


Rozdiel medzi notárskym osvedčením listiny a úradným overením prekladu

Notár osvedčuje, že fotokópia listiny súhlasí s originálom alebo osvedčeným odpisom.

Prekladateľ overuje, že ním vyhotovený preklad súhlasí s prekladanou listinou, to znamená, že text v cieľovom jazyku zodpovedá textu vo východiskovom jazyku.


Kópia (ďalšie vyhotovenie, aktualizácia) úradného prekladu

Na požiadanie Vám za poplatok vyhotovím kópiu prekladu alebo aktualizovaný preklad.

Overenie prekladov vyhotovených inou osobou
Úradný prekladateľ má zo zákona povinnosť vykonávať činnosť osobne. Môžete však požiadať o preskúmanie prekladu a následné overenie. Cena závisí od jazykovej a odbornej úrovne prekladu a od rozsahu prekladateľských zásahov.  


Rozdiel medzi úradným a bežným prekladom

Bežný preklad neobsahuje pečiatku ani podpis prekladateľa. Vyhotovuje ho prekladateľ, ktorý má príslušné živnostenské oprávnenie. 
Úradný preklad je písomný úkon, pozostávaci z titulnej strany, prekladanej listiny, prekladu a prekladateľskej doložky s podpisom a odtlačkom okrúhlej pečiatky prekladateľa. Môže ho vyhotoviť len osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postup pri osvedčovaní dokladu vydaného v SR na použitie v cudzine

Podrobné informácie nájdete napríklad na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. 

 

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte ma kontaktovať!

 

PREKLAD - NEMČINA          0905 / 721 063         preklad@janavalkova.sk